INH CENTER(I NURSE HEALTH CARE CENTER.CO.,LTD)

เกี่ยวกับเรา

เราให้การบริการการดูแล ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมเฉพาะรายโดยแพทย์อายุกรรม พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแล โดยให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เราเน้นและตั้งใจให้บริการโดยมุ่งเน้นความรักและ จริงใจในบริการ เสมือนญาติของเรา โดยเจ้าหน้าที่จะดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุตลอดเวลา รวมทั้งการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีการฟื้นฟูที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวันทางด้านร่างกายและมีกิจกรรมมสันทนาการ การพูดคุย การบันเทิง เพื่อคุณภาพที่ดีทางด้านจิตใจ